2.7.3 Cách sử dụng struct (1)

Để tìm hiểu kỹ hơn về struct, chúng tôi sẽ sử dụng một struct đơn giản được thiết kế để lưu giữ ngày tháng. Nó sẽ gồm 3 trường kiểu int, được đặt tên lần lượt là year, month day  Tất nhiên chúng ta cũng có thể viết theo cách rút gọn như thế này (nhưng chúng tôi không khuyến khích điều đó vì nó sẽ làm code trở nên không rõ ràng, khó đọc) Sau đó chúng ta có thể sử dụng struct DATE như ví dụ sau → Ngoài ta chúng ta cũng có thể kết hợp việc khai báo struct với việc khai báo biến theo cách như sau → Cũng có thể bỏ qua tên của struct và khai báo biến trực tiếp luôn như sau →