2.7.5 Khai báo struct

*** Tên trường của struct có thể trùng với các tên của struct và đó không phải là vấn đề, mặc dù nó có thể gây khó khăn trong việc đọc và hiểu chương trình. Ví dụ thế này →

*** Đối với trường hợp tên của biến trùng với tên struct thì tùy theo trình biên dịch, có thể có những trình biên dịch không cho phép điều đó. Vì vậy tốt nhất là nên tránh việc khao báo tên biến trùng với tên struct như ví dụ dưới đây →

*** 2 struct có thế chứa các trường trùng tên nhau, đoạn code sau là hoàn toàn OK →