2.7.4 Cách sử dụng struct (2)

Một struct có thể là một trường bên trong struct khác. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta phải mở rộng struct STUDENT và thêm một trường để lưu ngày gần nhất mà một sinh viên tham giá vào khóa học. Chúng ta có thể làm theo cách này →

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng hai toán tử lựa chọn để đi sâu hơn vào struct, tức là trước tiên chúng ta chọn một struct trong struct và sau đó chúng ta chọn trường mong muốn của struct bên trong. Đây là cách nó hoạt động →