4.3.6 So sánh string (1)

Các chuỗi (giống như bất kỳ dữ liệu khác) có thể được so sánh. Trường hợp đơn giản nhất xảy ra khi bạn muốn kiểm tra nếu hai biến của kiểu string có chứa chuỗi giống hệt nhau. Điều đó sẽ xảy ra khi bạn nhập mật khẩu khi đăng nhập vào một tài khoản. Mật khẩu bạn nhập được so sánh với mật khẩu được lưu trữ trong hệ thống và nếu cả hai chuỗi trùng nhau, quyền truy cập sẽ được cấp. (Quá trình này trên thực tế là phức tạp hơn chứ không đơn giản như vậy đâu, nhưng mô tả của chúng tôi là để cho bạn thấy ý rõ ý nghĩa của việc so sánh các chuỗi).

Nếu bạn muốn kiểm tra xem hai biến kiểu string có chứa cùng một chuỗi ký tự hay không, bạn có thể sử dụng toán tử ==. Nó có thể trả lời câu hỏi của bạn và thỏa mãn sự tò mò của bạn.

Hãy xem chương trình sau →

Chương trình này minh họa quá trình nhập mật khẩu và kiểm tra nó hợp lệ hay không.


Tất nhiên, bạn cũng có thể so sánh hai string theo cách linh hoạt hơn. Tất cả các toán tử được thiết kế để so sánh dữ liệu theo ý của bạn:> <> = <=! =. Bạn có thể kiểm tra xem có string nào lớn hơn hay nhỏ hơn string còn lại không. Bạn có thể sử dụng loại so sánh chuỗi này như trong ví dụ sau →