4.3.15 Nối string (Appending)

Hàm append được thiết kế để nối thêm một chuỗi khác vào chuỗi gốc. Nếu bạn để ý một chút, bạn có thể nhận thấy rằng cùng một nhiệm vụ đó có thể được thực hiện bởi toán tử += và bạn có thể tự hỏi tại sao chúng ta cần một công cụ khác cho cùng một công việc.

Bạn đúng một phần. Hàm append linh hoạt hơn và hữu ích hơn += và có thể cho bạn nhiều tùy chọn hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục bạn về nó.

Trước hết, bạn có thể sử dụng hàm nối thêm append để nối một chuỗi – đây là một ví dụ:

Tiếp theo, hàm append có thể nối thêm không chỉ là một chuỗi, mà còn là một chuỗi con của chuỗi, như sau:

Và cuối cùng, append có thể nối thêm một ký tự (có thể lặp lại n lần), như sau:

Tất cả các biến thể này không chỉ thay đổi nội dung của chuỗi mà còn trả lại chuỗi đã sửa đổi. Bạn có thể (nhưng bạn không bắt buộc phải) sử dụng tác dụng này.

Chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ bên dưới →

Bạn có thể đoán ra output của chương trình sẽ như thế nào, dễ vãi, đúng không ?


Nếu bạn chỉ muốn nối thêm một ký tự vào một chuỗi, bạn có thể thực hiện nó bằng cách sử dụng hàm append, nhưng có một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng chức năng push_back member. Ví dụ bên dưới có ý nghĩa hơn bất kỳ mô tả nào chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, hãy xem nó →