4.3.2 Khởi tạo string

Một string có thể được khởi tạo theo cách giống với kiểu dữ liệu khác bằng cách sử dụng toán tử gán và theo sau đó là một chuỗi ký tự (một tập hợp các ký tự bao quanh bởi dấu ngoặc kép).Ở bên trên, biến PetName được gán với một chuỗi là “Lassie”.

Lưu ý rằng từ “string” có hai ý nghĩa khác nhau:

  • Một là tên kiểu dữ liệu
  • Hai là một thực thể bao gồm một số hữu hạn các ký tự

Cũng có một cách khác để khởi tạo các biến string. Hãy xem đoạn mã bên dưới →

Đoạn code này không sử dụng toán tử gán mà sử dụng một cú pháp giống với lời gọi hàm, với một cặp dấu ngoặc đơn và một đối số bên trong. Bạn có thể bấn loạn và hỏi rằng liệu có phải có một hàm tên là PetName được gọi. Câu trả lời là “có mà không”. Có là vì có một hàm đặc biệt chịu trách nhiệm tạo string và hàm này được gọi mỗi khi bạn muốn tạo một string mới. Không là bởi vì bạn không được phép trực tiếp gọi hàm này như bất kỳ hàm thông thường nào khác.

Cả hai dạng khởi tạo đều có kết quả giống nhau.

Bạn cũng có thể sử dụng một giá trị được lưu trữ trong bất kỳ biến string nào để khởi tạo biến mới khai báo như trong ví dụ sau đây →