5.3.5 Con trỏ “this”

Mỗi đối tượng đều có một phần tử đặc biệt có các tính chất sau:

  • Tên của nó là this
  • Không được khai báo rõ ràng (nó là một từ khóa) vì vậy nó không thể bị ghi đè
  • Nó là một con trỏ tới đối tượng hiện tại – mỗi đối tượng có một con trỏ này

Nguyên tắc chung như sau:

  • Nếu S là một structure hoặc class và S có một phần tử có tên là C và
  • Nếu p là một con trỏ tới một biến kiểu S
  • Thì phần tử C có thể được truy cập bằng hai cách sau: (* p) .C  / / p được dereferenced một cách tường minh để truy cập vào phần tử C p->C     / / p được dereferenced ngầm định để truy cập vào phần tử C

Điều này có nghĩa là để tránh việc ghi đè thành tên của phần tử thì có thể sử dụng phương pháp sau →