5.3.4 Ghi đè tên phần tử của class

Bạn có thể đặt định nghĩa của hàm bên trong khai báo class hoặc bên ngoài class đều được. Một hàm là một phần tử của class có toàn quyền truy cập vào các phần tử khác của class đó, bao gồm cả các phần tử private.

Nếu hàm nào có thực thể có trùng tên với bất kỳ phần tử nào của class thì tên của phần tử đó của class sẽ bị ghi đè. Nó chỉ có thể được truy cập thông qua tên của class.

Hàm setVal sử dụng một tham số được gọi là value. Tham số này ghi đè lên phần tử value của class. Điều này có nghĩa là phép gán sau

áp dụng cho tham số value và không liên quan gì đến phần tử có cùng tên của class. Để gán giá trị cho thuộc tính value của class Sample thì phải code như sau →

Hàm setVal sẽ như sau →