Không có ảnh

6.4.7 Toán tử ép kiểu động (dynamic_cast) (3)

Tháng Mười Hai 30, 2017 Mr.Shun 0
Có một sửa đổi rất thú vị trong chương trình đã được thực hiện, hãy nhìn vào bên trong hàm PlayWithPet → Có một câu lệnh […]
Không có ảnh

6.4.6 Toán tử ép kiểu động (dynamic_cast) (2)

Tháng Mười Hai 30, 2017 Mr.Shun 0
Lần này chúng ta thay đổi cách chúng ta đối xử với những chú chó một chút. Hãy xem ví dụ → Tham số […]

6.4.5 Toán tử ép kiểu động (dynamic_cast) (1)

Tháng Mười Hai 24, 2017 Mr.Shun 0
Hãy cùng phân tích source code bên dưới (đây là source code của chương trình ở trang trước nhưng đã được thay đổi) → […]
Không có ảnh

6.4.4 Truyền vào một đối tượng của lớp dẫn xuất (2)

Tháng Mười Hai 24, 2017 Mr.Shun 0
Bây giờ chúng tôi thay đổi chương trình ở trang trước một chút → Sự thay đổi source code không làm thay đổi hành vi […]