5.3.6 Làm rõ tên của phần tử

Nếu thân hàm của class đặt bên ngoài khai báo class thì tên của nó phải được làm rõ bằng tên của class đi kèm với toán tử “::”.

Một hàm được định nghĩa theo cách này cũng có toàn quyền truy cập vào tất cả các thành phần của class như bất kỳ hàm nào được định nghĩa bên trong khai báo class.

Tên hàm của class cũng có thể nạp chồng (overloaded) giống như tên hàm thông thường. Giá trị tham số mặc định cũng có thể được sử dụng. Ví dụ bên dưới →

cho thấy một class với hai hàm cùng tên: setVal.

Hàm đầu tiên có một tham số và gán giá trị cho trường value bằng giá trị của tham số đầu vào. Hàm thứ hai không có tham số và gán giá trị cho trường value bằng -2.