6.6.11 Đối tượng hằng

Tháng Một 9, 2018 Mr.Shun 0
Một đối tượng của một lớp cũng có thể được khai báo là const. Điều này có nghĩa là không được sửa đổi đối tượng […]