4.3.3 Toán tử của string: +

Kiểu string có toán tử riêng của nó. Một trong số những toán tử quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất là toán tử +. Toán tử này không cộng chuỗi theo phép toán học thông thường. Thay vào đó, nó nối các chuổi (nghĩa là nó kết hợp chúng lại với nhau, đưa ra một chuỗi mới phát sinh từ các giá trị của các đối số đó).

Chú ý là phép + string không có tính giao hoán (a + b không phải lúc nào cũng bằng b + a).

Bây giờ hãy xem chương trình bên sau →

Hãy đoán thử kết quả của chương trình.

Toán tử + có một hạn chế quan trọng. Nó không thể nối các chuỗi literals (tức là các chuỗi được viết trực tiếp kiểu hardcode). Nó có thể nối biến với một chuỗi literals, một chuỗi literals với một biến, và đương nhiên là một biến với một biến khác, nhưng cộng các chuỗi literals là điều mà các toán tử + sẽ không bao giờ làm cho chúng ta.

Chương trình sau đây sẽ có lỗi →