Không có ảnh

4.3.2 Khởi tạo string

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0

Một string có thể được khởi tạo theo cách giống với kiểu dữ liệu khác bằng cách sử dụng toán tử gán và theo sau […]