4.3.4 Toán tử của string: +=

Toán tử + có thể được sử dụng ở dạng rút ngắn, khi đó nó sẽ biến thể thành toán tử += Ví dụ bên sau đây sẽ nói lên tất cả →