7.3.3 Điều gì chúng ta không được làm ?

Đừng quên rằng bạn không được cho phép:

  • định nghĩa các toán tử mới
  • thay đổi mức độ ưu tiên của các toán tử được định nghĩa lại
  • nạp chồng các toán tử làm việc với các kiểu dữ liệu chuẩn

Bây giờ chúng tôi sẽ show cho bạn thấy tất cả các toán tử có thể nạp chồng. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy một số yêu cầu quan trọng và hạn chế của mỗi toán tử đó.