7.3.4 Toán tử số học

Toán tử số học – Arithmetic operators

Toán tử + – * / %
Có thể được thực hiện như là một hàm toàn cục không ?
Có thể được thực hiện như là một hàm thành việc của lớp không ?
Kiểu dữ liệu trả về Tùy vào ngữ cảnh

Tất cả các toán tử trên đều là toán tử nhị phân (còn gọi là toán tử 2 ngôi – binary operator)

Ví dụ sau →

minh hoạ một sự thực hiện đơn giản của một lớp lưu trữ các vector 2 phần tử, có thể cộng và nhân chúng với nhau.

Lưu ý rằng hàm đầu tiên trả về một vector, còn hàm thứ hai trả về một đại lượng vô hướng. Hàm đầu tiên là hàm thành viên, và hàm thứ hai là toàn cục.

Chương trình sẽ output ra màn hình như sau:

Lưu ý rằng toán tử ‘+’ mới được định nghĩa có thể được sử dụng theo chuỗi, ví dụ: theo cách sau:

v3 = v1 + v2 + v3;

trong khi toán tử ‘*’ thì không được.