7.3.2 Số lượng tham số của toán tử

Số lượng các tham số của một hàm toán tử được quy định khá nghiêm ngặt và nó được xác định bởi ngữ cảnh mà trong đó hàm tồn tại.

Có 2 khía cạnh quyết định:

  • ví trí mà hàm (của toán tử) được định nghĩa
  • toán tử mà nó nạp chồng

Số lượng các tham số của một hàm toán tử được tập hợp thành bảng như bên dưới:

Lưu ý rằng trong trường hợp mà hàm toán tử là một hàm thành viên lớp, đối tượng của lớp được tính là một trong các đối số yêu cầu (chính là đối tượng nằm bên trái của toán tử trong lời gọi).