Khai báo Structure trong C và C++ có gì khác nhau ?

Tháng Một 27, 2018 devel.cplusplus@gmail.com 0

Cú pháp khai báo Structure trong C và C++ có một chút khác biệt. Cú pháp trong C++:

Bắt đầu khai báo bằng từ khóa […]