7.2.4 Làm thế nào để định nghĩa kiểu enum ?

Để trả lời câu hỏi trên, hãy cùng xem ví dụ về một kiểu enum sau →

Hãy xem có những gì trong ví dụ này:

  • khai báo kiểu dữ liệu bắt đầu bằng từ khóa enum
  • weekday là tên của kiểu mới được tạo ra; tên của kiểu phải tuân theo các quy tắc về tên nói chung
  • kế tiếp đưa ra một danh sách tất cả các giá trị tạo thành kiểu mới, cách nhau bằng dấu phẩy và kèm theo dấu ngoặc nhọn
  • trình biên dịch ngầm sẽ tự động gán giá trị 0 cho phần tử đầu tiên của danh sách
  • các phần từ của danh sách (ngoại trừ phần tử đầu tiên) sẽ được gán một giá trị lớn hơn 1 đơn vị so với phần tử đứng trước nó trong danh sách

Điều này có nghĩa là ký hiệu SUNDAY được gán giá trị là 0, MONDAY là 1, TUESDAY là 2, …