7.2.3 Kiểu enum dùng để làm gì ? (3)

Hãy xem một số ví dụ về cách sử dụng các symbol ở đây →

Dòng đầu tiên (một khai báo đi cùng với một phép khởi tạo) là OK. Kiểu int được sử dụng để chứa giá trị ngày trong tuần.

Dòng thứ hai không ổn lắm. Ý nghĩa của nó là bỏ qua một ngày để đến ngày hôm sau nhưng hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi big_day bằng 6 (SATURDAY). Kết quả sẽ không bằng SUNDAY như chúng ta mong muốn.

Dòng thứ ba có thể gây ra kết quả bất ngờ sau đó.

Và dòng thứ tư có thể mang lại một thảm hoạ thực sự. Trình biên dịch thậm chí sẽ không cảnh báo cho chúng ta biết rằng giá trị của biến không nằm trong khoảng giá trị mà chúng ta quy định cho nó.

Phải có cách gì đó hay hơn chứ nhỉ ?