7.2.5 Sử dụng kiểu enum như thế nào ? (1)

Kiểu enum được sử dụng một cách rất đặc biệt. Khi một giá trị của kiểu enum có thể được gán cho bất kỳ biến kiểu int nào, mọi thứ đều OK và trình biên dịch chấp nhận nó.

Phép gán sau đây →

là hoàn toàn hợp lệ.

Nói chung, bất kỳ giá trị kiểu enum nào đều được ngầm chuyển thành kiểu int khi được sử dụng trong một ngữ cảnh yêu cầu các giá trị int, ví dụ: khi được sử dụng kết hợp với các toán tử như +, -, …