7.2.2 Kiểu enum dùng để làm gì ? (2)

Bộ xử lý tiền xử lý của ngôn ngữ C++ cung cấp một phương pháp để tạo các ký hiệu sẽ được thay thế bởi các giá trị của chúng trong thời gian biên dịch.

Những biểu tượng này hoạt động như các hằng số và bạn không thể thay đổi giá trị của chúng trong thời gian chạy, vì vậy đây có thể là cách lý tưởng để đại diện cho ngày trong tuần một cách rất rõ ràng đối với con người và rất tiện dụng cho máy tính.

Hãy xem ví dụ →

Chỉ thị #define có cú pháp như sau →

#define    symbol       string

trong đó:

  • symbol là một tên tùy ý như kiểu tên của biến hoặc hàm; có một quy ước không bắt buộc nhưng nên tuân theo, đó là symbol chỉ nên chứa các chữ cái in hoa, để dễ phân biệt với các biến số thông thường
  • string là một chuỗi các ký tự
  • Bộ tiền xử lý sẽ tự động thay thế mỗi lần xuất hiện của symbol bằng string, nhưng đừng quên rằng quá trình này xảy ra chỉ trong thời gian biên dịch và các ảnh hưởng của nó chỉ là tạm thời – file source code vẫn còn nguyên vẹn.

Lưu ý rằng bạn không được coi các symbol này như một hằng số thực. Các symbol thì không có giá trị, chúng luôn được coi là chuỗi. Đoạn code sau đây sẽ làm cho biến x được gán giá trị 0, không phải là 2: