6.6.7 Tham số của hàm là hằng số (1)

Bất kỳ tham số nào của hàm được truyền bằng giá trị thì đều có thể được khai báo là const.

Hãy xem đoạn mã sau đây →

Khi được khai báo với từ khóa const như trên thì tham số n không được phép bị sửa đổi bởi hàm fun (mặc dụ sửa đối đó sẽ không gây ảnh hướng đến phạm vi bên ngoài hàm).

Đoạn code trên này là hoàn toàn OK vì n không bị sửa đổi bên trong hàm fun.