6.6.8 Tham số của hàm là hằng số (2)

Bất kỳ tham số nào của hàm được truyền bằng tham chiếu cũng có thể được khai báo là const.

Chúng ta có thể hiểu nó như là một lời hứa của hàm: “Tôi sẽ không sửa đổi tham số thực tế của bạn”

Hãy xem đoạn code sau đây →

Đoạn code trên không đúng, vì hàm fun đã cố gắng phá vỡ lời hứa, nó đã cố gắng làm thay đổi giá trị của n. Trình biên dịch sẽ không cho phép điều này.