6.6.6 Con trỏ hằng trỏ đến hằng số

Con trỏ hằng trỏ đến hằng số – Constant pointers to constants

Một con trỏ const có thể trỏ đến một giá trị const. Hãy xem ví dụ sau →

Với khai báo như trên thì các dòng code sau đây đều không hợp lệ: