6.6.5 Con trỏ trỏ đến hằng số

Con trỏ trỏ đến hằng số – Pointers to constants

Con trỏ hằng và con trỏ hằng số là khác nhau – đừng quên điều này, nó rất quan trọng.

Hãy xem đoạn code sau đây →

Các từ khóa const đã thay đổi vị trí của chúng so với ví dụ trong bài trước và bây giờ chúng được đặt ở đầu khai báo. Điều đó làm cho các con trỏ iptr và cptr có thể thay đổi giá trị. Code như sau là hoàn toàn OK →

Tuy nhiên, các thực thể được trỏ bởi các con trỏ này không thể sửa đổi được nữa. Hai dòng sau sẽ không được chấp nhận bởi trình biên dịch: