6.6.4 Con trỏ hằng

Con trỏ hằng – constant pointers Các con trỏ được cho phép khai báo là const. Cú pháp được sử dụng cho các khai báo này như sau → Lưu ý rằng từ khóa const được đặt sau dấu * và trước tên biến – đừng quên điều này. Cả iptrcptr không được sửa đổi. Điều này có nghĩa là các dòng sau sẽ gây ra lỗi biên dịch: Các thực thể được trỏ bởi con trỏ hằng thì vẫn có thể được sửa đổi mái thoải. Hai dòng code sau là hoàn toàn OK