6.6.3 Tổ hợp hằng

Tổ hợp hằng – constant aggregates

Aggregates (nó là struct, mảng, cũng như các mảng của struct hay struct của các mảng) có thể được khai báo như là const. Tuy nhiên các hiệu ứng sẽ hơi khác nhau.

Hãy xem đoạn code sau đây →

points data là các biến chỉ đọc và bạn không được sửa đổi chúng. Cả hai dòng dưới đây đều sai và gây lỗi biên dịch:


Thêm nữa, trái với các ví dụ trước, bạn không thể coi các biến như points và data là literal (literal là một giá trị hằng, không phải là biến. Ví dụ: 1234 là một literal). Một số trình biên dịch C++ có thể coi dòng code sau là không đúng:

vì trình biên dịch có thể không thể xác định được số lượng các phần tử của mảng trong khi biên dịch.