6.6.2 Biến hằng

Biến hằng – constant variables

Cụm từ “biến hằng” có thể nghe hơi lạ với các bạn. Không sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó.

Hãy xem các khai báo sau →

size1size2 là các biến kiểu int và có giá trị là 100. Cả hai thực thể hoạt động giống như các hằng số (chính xác hơn là các biến read-only). Lưu ý rằng từ khoá const nằm ở những vị trí khác nhau trong mỗi dòng, cả hai cách đều OK.

Trình biên dịch sẽ bảo vệ cả hai biến khỏi bị sửa đổi. Hai dòng sau sẽ gây ra lỗi biên dịch:


Bạn có thể sử dụng biến hằng trong trường hợp như ví dụ bên dưới:

Đoạn code này sẽ không hợp lệ nếu xóa từ khóa const.


Lưu ý rằng không được phép khai báo một const mà không khởi tạo giá trị. Dòng sau sẽ gây ra lỗi biên dịch: