6.6.1 Hằng số trong C++

Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cách mà C++ nhìn nhận về hằng số.

Hằng số (theo nghĩa toán học) là một thực thể không bao giờ thay đổi giá trị. Ví dụ điển hình nhất của hằng số đó là số π (số Pi), có giá trị (3.1415926535 …).

Ngôn ngữ C++ sử dụng từ “constant” theo nghĩa rộng hơn. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy một số ý nghĩa ẩn sau từ khóa const” của C++.

Nói chung, trình biên dịch C++ không nghĩ rằng “const” có nghĩa là “không thay đổi”. Trong C++ thì constnghĩa là “không thể thay thế”. Có một sự khác biệt quan trọng giữa hai từ này.