6.1.5 Định nghĩa một phân lớp đơn giản (5)

Bây giờ là một cơ hội tốt để làm một chút tóm tắt ở đây. Chúng ta biết rằng bất kỳ thành phần nào của lớp có thể được khai báo là:

  • public
  • private
  • protected

Ba từ khóa này cũng có thể được sử dụng trong một ngữ cảnh hoàn toàn khác để chỉ định mô hình kế thừa. Từ trước đến nay, chúng ta đã nói về việc các từ khóa public private được sử dụng trong trường hợp đó (chỉ định mô hình kế thừa). Và từ khóa protected cũng có thể được sử dụng trong vai trò này. Hãy xem bảng sau đây →

Nó tập hợp tất cả các kết hợp có thể của khai báo thành phần và mô hình thừa kế, trình bày kết quả truy cập đến các thành phần khi phân lớp định nghĩa.

Nó được đọc theo cách sau (xem hàng đầu tiên): nếu một thành phần được khai báo là public và lớp của nó được kế thừa theo kiểu public thì kết quả truy cập là public.

Hãy làm quen với bảng này – đó là một công cụ cơ bản để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc thừa kế các thành phần của lớp.