6.1.6 Định nghĩa một phân lớp đơn giản (6)

Chúng tôi sẽ kết thúc chủ đề hiện tại với một ví dụ rất đơn giản về đa kế thừa (multi-inheritance). Chúng ta cần nhấn mạnh rằng việc sử dụng kỹ thuật này thường làm cho hệ thống phân cấp class dễ bị lỗi và gây hiểu nhầm.

Nói chung không dùng đa kế thừa thì tốt hơn và trong thực tế, nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại không cung cấp đa kế thừa (Java là một ví dụ).

Sau đây là một ví dụ rõ ràng về đa kế thừa →

Chương trình sẽ cho ra màn hình: