5.3.3 Tạo một đối tượng

Sample the_object;

Tất cả các đối tượng của một class đều được có tất cả các thành phần được định nghĩa trong class đó. Điều này có nghĩa là đối tượng the_object sẽ có ba thành phần giống như class cơ sở của nó.

Các thành phần public có đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể làm được việc này 👇

the_object.setVal (0);

Các thành phần private là ẩn. Bạn không thể làm được điều này 👇

the_object.value = 0;