5.3.2 Đặc tả truy cập

Class Sample đã được xây dựng lại để làm rõ cách sử dụng các đặc tả truy cập (access specifiers).

  • Các thành phần setValgetValpublic: có thể truy cập từ bên ngoài class Sample
  • Thành phần valueprivate: nó chỉ có thể được truy cập trong phạm vi class Sample