5.3.1 Các thành phần của class

Một class là một tập hợp bao gồm các biến (còn gọi là trường hoặc thuộc tính) và các hàm (còn được gọi là các phương thức). Cả biến và các hàm đều là thành phần của class. Class sau đây:

có ba thành phần: một biến kiểu int value và hai hàm là setValgetVal tương ứng. Class được đặt tên Sample.

Vì tất cả các thành phần được khai báo mà không sử dụng một đặc tả truy cập (không có từ khoá public hoặc từ khóa private đã được thêm vào giữa các khai báo) nên tất cả ba thành phần sẽ là private.

Điều này có nghĩa là một lớp được định nghĩa theo cách sau:

thì có thể hiểu là