4.3.1 String là gì ?

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Một chuỗi là một tập hợp các ký tự, mỗi ký tự có thể biểu diễn bằng một biến char. Các biến char rất hữu ích […]