3.4.4 Ví dụ về hàm (2)

Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chương trình hoàn demo việc sử dụng các hàm ở trang trước chúng tôi. Chương trình yêu cầu một người sử dụng nhập số lần chào mà họ muốn và sau đó đáp ứng với một số lượng lời chào tương ứng.

Hãy xem cách chúng tôi truyền giá trị tham số thực đến hàm được gọi như thế nào. Hãy thử tưởng tượng làm thế nào các tham số thực tế thay thế vào các tham số hình thức trong một hàm.