3.4.3 Ví dụ về hàm (1)

Giả sử rằng chúng ta cần một hàm chuyên biệt để chào đón một người dùng đã dám chạy chương trình của chúng ta (😆 thốn vcđ).

Chúng ta chọn “Greet” làm tên cho hàm đó và quyết định rằng hàm không có kết quả và không có tham số →

Một số người dùng (những người rất bố tướng) cần được chào đón nhiều hơn một lần. Để tránh viết các hàm riêng biệt cho các loại người dùng khác nhau, chúng ta sẽ viết một hàm phổ quát có thể nhập vào số lần lời chào sẽ được hiện lên. Chúng ta sẽ sử dụng một tham số kiểu int cho mục đích này. Bây giờ hàm chúng ta sẽ có hàm GreetManyTimes zư lày →

Như bạn thấy, chúng ta đã sử dụng khai báo được xác định trước đó. Bằng cách này, nếu chúng ta thay đổi văn bản của lời chào (ví dụ như “I’m ready to serve you, my Master”), nó sẽ có tác dụng đến cả hai hàm.

Bây giờ hãy chú ý đến lời gọi hàm được sử dụng trong code. Chúng ta phải sử dụng một cặp ngoặc đơn, mặc dù chúng ta không chỉ định tham số. Cũng lưu cách đặt tên hàm như thế nào, kỹ thuật kết hợp các từ với nhau để nhận được một tên của biến hoặc của một hàm được gọi là CamelCase. Vì các chữ cái viết hoa liên tiếp trông giống như bướu so với phần còn lại của tên.

Chúng tôi sử dụng CamelCase trong nhiều ví dụ của chúng tôi, mặc dù đó là một vấn đề thẩm mỹ và sở thích của từng lập trình viên, hoặc là quy định của từng dự án chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc của ngôn ngữ C++