3.4.5 Ví dụ về hàm (3)

Chúng ta hãy xem một hàm có vẻ nguy hiểm hơn. Nhiệm vụ của nó là để chuyển đổi một giá trị nhiệt độ thể hiện bằng Fahrenheit sang Celsius. Như bạn có thể biết, công thức chuyển đổi là:

[° C] = ([° F] – 32) × 5/9

Chúng ta sử dụng công thức đó bên trong hàm FahrenheitToCelsius.

Chúng ta sẽ kiểm tra hàm của chúng ta bằng cách buộc nó đánh giá kết quả cho một số giá trị đặc trưng bằng cách sử dụng hàm TestTheFunction →