3.4.2 Khai báo và định nghĩa hàm (2)

Một định nghĩa hàm sẽ xác định mã code sẽ được thực hiện trong mỗi lời gọi hàm. Nó khác với khai báo hàm là một dấu chấm phẩy được thay thế bởi một thân hàm có chứa một chuỗi các khai báo và (hoặc) các lệnh.

Nếu return_typevoid, thân hàm có thể không chứa lệnh return, nhưng nếu nó được sử dụng thì sẽ có dạng như sau:

return;

Lưu ý: không có giá trị sau return (rõ ràng rồi, một hàm void không thể trả lại bất kỳ giá trị nào).

Câu lệnh return được ngầm thực hiện bên trong thân của hàm trả về void ngay trước khung dấu đóng ngoặc nhọn “}”. Bạn không phải viết nó một cách rõ ràng. Nếu return_type không phải là void, thân hàm phải chứa ít nhất một lệnh return xác định giá trị của kết quả của hàm. Bạn không thoát khởi thân của một hàm mà không chỉ ra giá trị của kết quả.

Bất kỳ giá trị nào bạn muốn thân hàm trả về phải có kiểu tương thích với kiểu trả về của hàm. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều lệnh return nếu bạn muốn để thực hiện các thuật toán của bạn hiệu quả hơn.