2.6.6 Mảng nhiều chiều (1)

Hãy xem xét trường hợp khi các phần tử của mảng chỉ lại là mảng. Thật ngạc nhiên ? Không có gì! Chúng ta thường gặp những mảng như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ ví dụ điển hình nhất là bảng cờ vua. Một bàn cờ được tạo thành từ các hàng và cột. Có 8 hàng và 8 cột. Mỗi cột được đánh dấu bằng chữ A đến H. Mỗi hàng được đánh dấu bằng các số từ 1 đến 8. Bạn có thể xác định vị trí của từng trường theo cặp chữ số. Giả sử rằng chúng ta có thể sử dụng các giá trị int để biểu diễn bất kỳ quân cờ vua nào. Chúng ta cũng có thể giả định rằng mỗi hàng trên bảng cờ là một … mảng ! Chúng ta hãy khai báo nó →

Thật không may, chúng tôi có 8 hàng, điều này có nghĩa là chúng ta phải khai báo 8 mảng như thế này?

Bạn có thấy có cái gì đó ngu ngu và sai sai không ? Thật ra ta có thể coi  bàn cờ là một mảng 8 phần tử, mỗi phần tử lại là một mảng 8 phần tử số nguyên. Bây giờ chúng ta có thể tạo ra một mảng cho bảng cờ vua như sau →

Biến chessboard được gọi là một mảng hai chiều. Nó cũng được gọi là một ma trận.

Truy cập vào một trường bất kỳ trên bảng của thì cần 2 chỉ số – đầu tiên là chỉ số hàng, và thứ hai là chỉ số cột. Nhìn vào bàn cờ đẹp của chúng ta. Mỗi trường chứa một cặp chỉ số cần thiết để truy cập nội dung của trường. Lướt qua hình ở đây → chúng ta có thể đặt một số quân cờ vào bàn cờ. Đầu tiên, hãy đặt các quân xe vào:

Nếu chúng ta muốn đặt một quân sỹ lên C4, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Và bây giờ là một quân tốt vào E5: