2.6.5 Các kiểu dữ liệu của Mảng

Từ lúc học mảng đến giở chúng ta mới chỉ đề cập đến mảng kiểu intTuy nhiên chúng ta có thể dùng mảng với bất cứ kiểu dữ liệu nào khác. Ví dụ, mảng 10 phần tử kiểu float sẽ khai báo như sau →

Bạn cũng có thể lưu 20 ký tự bằng mảng →

Kiểu bool cũng tương tự →