2.6.4 Khởi tạo mảng

Vâng, bạn có thể khởi tạo mảng, tức là chỉ định các giá trị ban đầu cho chúng vào thời điểm khai báo. Chúng ta làm điều này hơi khác với việc khởi tạo giá trị cho các biến bình thường vì chúng ta cần chỉ định nhiều hơn một giá trị. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn tạo một mảng mà giá trị của bất kỳ phần tử nào bằng chỉ số của nó. Chúng ta sẽ sử dụng initiator, cú pháp của nó sẽ giống như thế này →

Như bạn thấy, việc khởi tạo giá trị cho mảng chỉ đơn giản là cung cấp một danh sách các giá trị bao quanh bên trong ngoặc nhọn.


Bạn có thể cung cấp ít giá trị hơn so với kích thước của mảng, lúc đó compiler sẽ xác định rằng những phần tử mà không được chỉ định giá trị sẽ có giá trị bằng 0 →
Nếu bạn cung cấp nhiều giá trị hơn số phần tử của mảng thì compiler sẽ báo lỗi →
Thêm một cách khởi tạo nữa, hãy nhìn vào ví dụ sau → chúng ta không chỉ định kích thước của mảng nhưng không sao, vì chúng ta đã sử dụng initiator. Điều này là hợp lệ và nó sẽ làm trình biên dịch hiểu rằng kích thước của mảng giống sẽ bằng số lượng các giá trị được cung cấp trong initiator. Dòng khai báo bên trên tương đương với khai báo sau →