2.6.3 Giới thiệu Mảng (3)

Bây giờ, hãy cố gắng sắp xếp lại các phần tử của mảng, đảo ngược thứ tự của các phần tử: phần tử thứ nhất và thứ năm cũng như các phần tử thứ hai và thứ tư sẽ được hoán đổi. Thứ ba sẽ không thay đổi.

Câu hỏi: làm thế nào chúng ta có thể hoán đổi giá trị của hai biến ? Hãy nhìn vào đoạn mã sau – nếu chúng ta làm một cái gì đó như thế này, chúng ta sẽ mất giá trị mà chúng ta đã lưu trữ trước đó trong biến variable2

Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần một biến thứ ba để hỗ trợ như sau →

Quay trở lại với bài toán chính, chúng ta sẽ làm như sau → Không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng chúng tôi không thích cái cách mà bài toán được giải quyết như trên. Nó có thể chấp nhận được với mảng 5 phần tử nhưng với mảng nhiều phần tử hơn (99 phần từ chẳng hạn) thì thật không ổn chút nào. Bài toán nên được giải quyết sử dụng vòng lặp for như sau →