2.6.2 Giới thiệu Mảng (2)

Làm thế nào để chúng ta gán một giá trị cho một phần tử của mảng? Hãy thử gán giá trị 111 cho phần tử đầu tiên của mảng numbers mà chúng ta đã khai báo ở bài trước. Chúng ta sẽ làm theo cách này → Chúng ta cần gán giá trị được lưu trữ trong phần tử thứ ba của mảng cho biến i. Đây là cách mà chúng ta có thể làm điều đó → Bây giờ, giả sử muốn copy giá trị của phần tử thứ 5 sang phần tử thứ 2, chúng ta sẽ làm như sau → Nếu muốn tính tổng của tất cả các giá trị được lưu trong mảng numbers, chúng ta sẽ khai báo một biến sum và khởi tạo giá trị 0 cho nó. Sau đó chúng ta cộng tất cả các phần tử của mảng sử dụng vòng lặp for (nó là công cụ rất tốt để xử lý mảng). Source code sẽ như sau →