2.6.1 Giới thiệu Mảng (1)

Có nhiều khi chúng ta phải đọc, lưu trữ, xử lý và cuối cùng là in ra giá trị của hàng tá, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn số. Vậy thì sao ? Chúng ta sẽ phải khai báo các biến khác nhau cho mỗi giá trị ? Nếu như vậy thì có lẽ chúng ta phải mất hàng tiếng đồng hồ để viết các câu lệnh khai báo biến giống như thế này →

Từ trước đến giờ các biến mà chúng ta khai báo chỉ có thể lưu được một giá trị tại một thời điểm. Những biến này được gọi là vô hướng (scalars) – một khái niệm toán học. Tất cả các biến chúng ta sử dụng từ trước đến giờ đều là vô hướng. Hãy nghĩ xem sẽ thuận tiện như thế nào nếu chúng ta có thể khai báo một biến có thể lưu nhiều giá trị. Ví dụ: 100 hoặc 1000 hoặc thậm chí 10.000 giá trị. Nghe có vẻ hấp dẫn, phải không? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách khai báo các biến đa giá trị như vậy.

Giả sử chúng ta cần khai báo một biến có tên là numbers dùng để chứa 5 giá trị kiểu int, chúng ta sẽ khai báo như sau → Nói theo thuật ngữ kỹ thuật thì numbers là một mảng (array) chứa 5 giá trị kiểu int. Chú ý rằng tất cả các phần tử của mảng thì luôn luôn có cùng kiểu dữ liệu và được đánh số bắt đầu từ 0.