2.5.2 switch – case (2)

Chúng ta sẽ thay đổi một chút chương trình ở bài trước. Giả sử rằng chương trình của chúng ta sẽ được thỏa mãn (nó sẽ nói “OK”) nếu biến i nhận giá trị 3 hoặc 4. Như vậy có phải là chúng ta sẽ phải tạo 2 nhánh xử lý giống nhau cho 2 trường hợp 3 và 4 ? Không, chúng ta sẽ làm như sau:

Bây giờ giả sử rằng chương trình của chúng ta sẽ không xử lý nếu giá trị của không nằm trong các case được đưa ra và chúng ta muốn chương trình thể hiện điều đó một cách rõ ràng. Liệu chúng ta có phải tạo ra cả triệu case để có thể xử lý được tất cả các trường hợp của ? Không, chúng ta có thể sử dụng cái gọi là generalized case, nó sẽ bao phủ hết các giá trị mà không được đưa ra ở các case trước đó. Nó sẽ trông như thế này →

default là từ khóa và nó chính là generalized case  .

Và đừng quên xử dụng break. Thiếu break là một trong những lỗi rất hay mắc phải (kể cả những người có kinh nghiệm)