2.3.8 Vòng lặp “do … while” (1)

Chúng ta đã biết rằng vòng lặp while có hai tính năng quan trọng:
  • nó kiểm tra điều kiện trước khi đi vào body,
  • body sẽ không được đi vào nếu điều kiện là “false”
Hai tính chất này thường có thể gây ra các sự phức tạp không cần thiết. Vì lý do này, có một vòng lặp khác trong ngôn ngữ C ++ hoạt động như một hình ảnh phản chiếu của vòng lặp while. Nói như vậy bởi vì trong vòng lặp đó:
  • điều kiện được kiểm tra khi kết thúc việc thực hiện các câu lệnh trong body
  • body của vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện không được đáp ứng
Vòng lặp này được gọi là vòng lặp “do … while”. Cú pháp của nó đơn giản như sau →