2.3.7 Vòng lặp “while” (4)

Phân tích chương trình sau đây một cách cẩn thận. Xác định body của vòng lặp và tìm ra cách để thoát ra khỏi body đó. Kiểm tra cách mà source code bên dưới thực hiện thuật toán mà chúng ta đã đề cập trước đó