2.3.5 Vòng lặp “while” (2)

  • Nếu muốn while thực hiện nhiều hơn một câu lệnh, phải sử dụng một block →
 
  • Một hoặc nhiều câu lệnh được thực hiện bên trong vòng lặp được gọi là loop’s body
  • Nếu giá trị của điều kiện là “false” (bằng 0) ngay đầu vòng lặp thì body sẽ không được thực hiện một lần nào (tương tự như việc bạn không cần phải rửa tay nếu tay bạn không bẩn)
  • Body có thể thay đổi giá trị của điều kiện, bởi vì nếu lúc đầu điều kiện là “true” mà body không thay đổi value của điều kiện thì vòng lặp sẽ chạy mãi mà không dừng lại.Dưới đây là một ví dụ về một vòng lặp vô hạn. Vòng lặp này sẽ print ra màn hình dòng chữ “I am stuck inside a loop” trên màn hình.